Služby

Naše služby

Právo obchodních korporací

Komplexní právní servis pro Vaši společnost.

 • založení obchodní společnosti a družstva
 • změny obchodních společnosti a družstva
 • zrušení a likvidace korporací
 • přeměny
 • zajištění valných hromad
 • převody podílů
 • zápisy do rejstříku
 • nekalá soutěž
 • due diligence 

Spory

Množství vyhraných případů a to i u Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR.

 • mimosoudní jednání
 • zastupování před soudy
 • zastupování při mediaci
 • zastupování v rozhodčím řízení
 • žaloby, vyjádření a další podání
 • zajištění znaleckých posudků
 • předběžná opatření
 • odvolání, dovolání, ústavní stížnosti
 • výkon rozhodnutí a exekuce

Občanské právo

 • úprava spoluvlastnictví
 • náhrada škody
 • náhrada újmy na zdraví
 • bezdůvodné obohacení
 • sousedské spory
 • dědické řízení
 • ochrana osobnostních práv a vymáhání zadostiučinění
 • vymáhání pohledávek 

Smlouvy

Protože kvalitně napsaná smlouva předchází vzniku sporu.

 • tvorba a revize smluv všech smluvních typů
 • všeobecné obchodní podmínky
 • smluvní dokumentace k podnikání
 • inominátní smlouvy šité na míru

Právo nemovitých věcí

Transakce s nemovitými věcmi svěřte nám.

 • koupě, darování, převod družstevních bytů
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • prohlášení vlastníka
 • investiční poradenství
 • stavební řízení
 • katastr nemovitostí
 • dělení pozemků
 • poradenství pro společenství vlastníků jednotek a družstva
 • rozdělení budovy na jednotky

Rodinné právo

 • sporné i nesporné rozvody
 • řízení o svěření dětí do péče
 • zúžení a vypořádání společného jmění manželů
 • výživné
 • opatrovnictví
 • úprava styku

Pracovní právo

 • pracovněprávní dokumentace
 • poradenství pro zaměstnavatele
 • interní směrnice
 • vymáhání dlužné mzdy
 • ukončení pracovního poměru
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • pracovní úrazy

Duševní vlastnictví

 • licence
 • franšízy
 • autorská práva
 • ochranné známky
 • průmyslové vlastnictví

Ochrana spotřebitele

 • reklamace
 • stížnosti
 • povinné informování
 • ochrana osobních údajů

Úschova finančních prostředků a ověřování podpisů

 • úchova při převodu nemovitých věcí
 • úschova v jiných právních případech
 • ověřování podpisů tam, kde to stanoví zvláštní právní předpis